Lyssna på sidan Lyssna
En linjal och en ritning och en kalkylator

Mätningsverksamhet

Verksamhet kring mätning

Myndighetsnämndens mätningsavdelning framställer olika kartor för er som bor eller arbetar i Sävsjö kommun. Den svarar även för all ajourhållning av dessa. Man sköter utstakning av byggnader vid nybyggnation vilket innebär att byggnadens läge märks ut på marken.

Stomnät

Stomnätet utgör grunden för all mätning och kartläggning och består av markerade punkter i terrängen. Punkterna är bestämda i höjd och plan i kommunens koordinatsystem. Dessa markeringar är skyddade enligt lag och får inte rubbas eller förstöras.

På kartan är dessa markerade. Panorera och zooma med musen. Klicka på en punkt och mer information visas. En länk till aktuellt protokoll kan klickas fram. Har du problem att förstå kartan så ta kontakt med myndighetsförvaltningen miljobygg@savsjo.se

Primärkarta

Primärkartan är ett underlag som används när man upprättar till exempel detaljplaner. Den framställs digitalt ur kartbasen efter kompletterande inmätningar i fält. Primärkartan beskriver gällande fastighetsindelning, byggnader och topografin.

Nybyggnadskarta/Situationsplan

Nybyggnadskartan eller situationsplan behövs som projekteringsunderlag när byggnader ska förverkligas. Detta för man ska se att byggnaderna hamnar rätt i plan- och höjdläge.

Nybyggnadskartan/situationsplanen ska bifogas ansökan om bygglov inom planlagda områden.

Geografisk information

Geografiskt informationssystem (GIS) används till insamling, lagring, bearbetning/analys och distribution av geografisk data.

Grundläggande geografisk information om fastigheter, byggnader, vägar, planer och bestämmelser med mera lagras i en kommungemensam databas. Den är grunden för all dokumentation av kommunens anläggningar och vägar, fysisk och annan planering, kommunalt verksamhetsstöd och olika kartprodukter.

Utsättning

Vid nybyggnader och tillbyggnader på platser som omfattas av detaljplan och i vissa angränsande delar till dessa (i huvudsak tätorter) har kommunen krav på korrekt utsättning eller utstakning av den framtida byggnaden. Inom dessa områden skall utsättning ske genom byggavdelningens försorg.

Lantmäterifrågor - fastighetsbildning

Avdelningen är allmänheten behjälplig att svara på frågor som rör fastighetsbildning i kommunen.

För den så kallade förrättningen vid fastighetsbildning svarar Lantmäterimyndigheten i Vetlanda.

Kontakt

Chef myndighetsförvaltningen

Maria Thulin
0382-152 52