Lyssna på sidan Lyssna

Fornlämningar i Hjärtnäs

Strax utanför Sävsjö, vi Djupadals dammar, finns flera fornlämningar. Genom ett naturvårdsprojekt har kommunen arbetat med att göra dem mer synliga och tillgängliga.

Genom ett annat tidigare LONA-projekt (2016-2018) har Sävsjö kommun fått medel för att anlägga en enklare vandringsled i anslutning till Djupadals dammar och södra industriområdet i Sävsjö. I projektet har ingått att synliggöra, tillgängligöra och medvetandegöra fornlämningarna i området. Fornlämningarna består av flera hålvägar samt en cirkelformad bronsåldersgrav.

En ny bilparkering har iordningsställts i anslutning till vandringsleden och den når man genom att svänga av vid vägvisaren för Fornlämning som ligger straxt utanför tätorten på södra infarten från Stockaryd. Den andra, större parkeringen, som har plats för både fler bilar och buss, når man via infarten till Djupadals dammar i höjd med reningsverket, också den utmed infarten till Stockaryd.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförande av detta projekt.

Projektperiod: 2016-01-01 - 2018-12-31

LONA-område på Sturevallen i Sävsjö

Bronsåldersgraven

LONA-område på Sturevallen i Sävsjö

Nyanlagd vandringsstig

LONA-område på Sturevallen i Sävsjö

Informationstavlan vid södra parkeringen som nås via vägvisare Fornlämning från väg 761/Stockarydsvägen strax söder om Sävsjö tätort.