Lyssna på sidan Lyssna

Förebyggande brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ställer bland annat krav på alla verksamheter att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och på vissa fastighetsägare/nyttjanderättshavare att lämna en skriftlig redogörelse över brandskyddet.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska bedrivas i alla verksamheter. Det innebär att man på ett organiserat sätt

 • planerar
 • utbildar
 • övar
 • dokumenterar
 • kontrollerar
 • följer upp brandskyddet i en byggnad eller verksamhet.

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap har givit ut ett allmänt råd med kommentarer (SRVFS 2004:3) gällande systematiskt brandskyddsarbete. Länk till MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Skriftlig redogörelse

Skriftlig redogörelse av brandskyddet krävs för verksamheter som till exempel

 • vård
 • skola
 • hotell
 • industri

Kravet gäller även

 • samlingslokaler
 • byggnader med kulturhistoriska värden
 • byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand.

Den skriftliga redogörelsen ska lämnas av fastighetsägaren till kommunen och nyttjanderättshavare (verksamhetsutövare) ska bistå fastighetsägaren med de uppgifter som behövs. MSB har gett ut en föreskrift (SRVFS 2003:10) samt ett allmänt råd (SRFVS 2004:4) om skriftlig redogörelse.

Ansvar

Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad finns och fungerar ligger alltid på fastighetsägare och/eller nyttjanderättshavare (person som har rättighet till fastigheter). Tillsynen som räddningstjänsten utför syftar till att kontrollera att detta åtagande efterföljs.

Verktyg

Ett antal kommersiella verktyg finns att tillgå på marknaden men du kan också ta fram egna system eller anpassa och använda redan befintliga system som exempelvis kvalitetssäkringssystem eller system för systematiskt arbetsmiljöarbete. Sävsjö kommuns räddningstjänst har också tagit fram förslag på ett antal checklistor som du kan använda för att dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet på.

Kontakt

Räddningstjänsten

Mejensjögatan 6
576 80 Sävsjö

Tillförordnad ställföreträdande räddningschef

Mattias Wallsten
0382-155 55