Lyssna på sidan Lyssna

Kommunrevisionen

Svea rikets lag, det vill säga den svenska lagboken i upplagan från 2015. Är en blå bok med text i guld.

Den kommunala revisionen har i uppgift att granska den kommunala verksamheten på uppdrag av kommunfullmäktige.

Oberoende granskning av kommunens verksamheter

Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. Kommunens revisorer är oberoende och granskar årligen kommunens verksamheter på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta sker genom olika granskningar som genomförs med hjälp av av sakunniga biträden (yrkesrevisorer) på uppdrag av kommunrevisionen.

Revisorerna kan genomföra övergripande granskningar eller genomföra en fördjupande granskning av en viss fråga eller verksamhet. När en granskning har genomförts sammanställs en revisionsrapport. Syftet med granskningarna är att ha uppsikt över kommunens verksamheter, identifiera problem och ge förslag på förbättringar i sina granskningsrapporter.

Läs reglementet för revisionen på savsjo.se.

Granskning av årsredovisning och delårsrapporter

Revisorerna granskar delårsrapporter och årsredovisning enligt kommunallagen (2017:725) för kommunstyrelsen och nämnder. Revisorerna överlämnar en revisionsberättelse till kommunfullmäktige när årsredovisningen för Sävsjö kommun beslutas. I revisionsberättelsen sammanfattas årets granskningar.

Revisorerna tar i revisionsberättelsen ställning till om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen eller nämnder kan beviljas eller om anmärkning riktas mot kommunstyrelse eller nämnd.

Revisorerna bedömer följande:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt,
  • om räkenskaperna är rättvisande,
  • om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorer och ordförande

Utsedda revisorer för mandatperioden 2023-2026 är:

  1. Björn Svensson, M, ordförande.
  2. Lisbeth Johansson, S, vice ordförande.
  3. Roland Katmark, KD.
  4. Agneta Hjalmarsson, KD.
  5. Thomas Sjögren, C.
  6. Bo Johansson, SD.

Ordförande för kommunrevisionen är Björn Svensson, telefonnummer är 0723-14 12 40. 

Kommunfullmäktige utser även lekmannarevisorer som ska granska de kommunala bolagen, stiftelser, ekonomiska föreningar och andra företagsformer. Valet av lekmannarevisorer görs av de revisorer som redan valts av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorer ska följa aktiebolagslagen.

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om de kommunala bolagen arbetar i enlighet med ägarens, (kommunens), mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll.

Lekmannarevisorerna sammanställer granskningsrapporter till bolagsstämman och kommunfullmäktige.