Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen behandlar kommunens framtida utveckling och ska bland annat ge vägledning för framtida planering av ny bebyggelse, infrastruktur och naturområden

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Planen ska ge tydlig vägledning och information till invånare, myndigheter och företag.

Översiktsplanen har en vägledande funktion för detaljplanering, lovgivning, regional planering och andra beslut som rör byggande eller mark- och vattenanvändning. Därför ska översiktsplanen ge invånare, näringsliv och myndigheter tydlighet i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

Läs mer om översiktsplanens syfte, innehåll och process på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadschef

Emma Nordstrand
0382-15413