Lyssna på sidan Lyssna

Sammanfattning från genomförda landsbygdsdialoger

Här kan du läsa en sammanfattning av vad som sagts på landsbygdsdialogmöten hittills och hur allmänheten svarat på enkäten. Du kan även ladda hem rapporter i pdf-format från respektive dialogmöte.

Sammanfattningen gäller:

 • Kännestubba 2020
 • HJälmsbodarna 2020
 • Hylletofta 2022
 • Hultagård 2023
 • Möcklehult 2024

Trygghet är den faktor som man uppskattar allra mest med på landsbygden. I enkäten var det 66,1 procent som angett trygghet som en viktig faktor. Andra faktorer som uppskattas är tillgång till bredband och den gemenskap man upplever.

Även på landsbygdsdialogerna kom det fram att man uppskattar trygghet och gemenskap. På landsbygden finns en sammanhållning och man hjälper varandra. Flera lyfte också fram naturen, friheten och lugnet. I Hylletofta lyftes gemenskapen och sammanhållningen fram som en mycket viktig faktor till den goda trivseln på landsbygden.

Hultagård lyfte fram sitt strategiska läge med närhet till kommunikationerna och länstrafiken. Detta underlättar så att flera kan åka buss från Sävsjö och Vetlanda till företagen som ligger i Hultagård. Det aktiva fotbollslaget och många arrangemang i bygdegården bidrar till gemenskapen.

Sävsjös landsbygd är också en bra plats att driva företag på. Det fungerar bra med bredband som möjliggör för småföretagare att kunna arbeta hemifrån även om företagen finns på annan ort eller om du jobbar på konsultbasis. Det är också lätt att komma i kontakt med kommunens tjänstemän inom olika områden. Någon framhåller det positiva i att vi har ett gymnasium i kommunen men tycker samtidigt att vi borde nyttja detta bättre i företagsamheten vad gäller praktik och utveckling.

I Möcklehult uttryckte man närheten till goda grannar och vänner som en fördel.

Att ha en fungerande service bidrar till att man känner sig trygg. Det kan handla om allt från synliga poliser till fungerande gårdsbelysning men också att det finns gemensamma mötesplatser, och en fungerande skola och omsorg om de äldre. Det är också viktigt att det finns en inflyttning till landsbygden och att det finns en nybyggnation. Att det står tomma hus och förfaller bidrar däremot inte till tryggheten. I Hylletofta bor många barnfamiljer. Det har skett en inflyttning till byn och flera familjer är återvändare. Man upplevde inte att det fanns så många tomma hus. Gårdsbelysning och gemensam mötesplats är fortsatt viktigt för att känna trygghet på landsbygden.

Hultagård har varit förskonade från inbrott och man känner sig trygg. Här finns en stark gemenskap och alla känner alla. Orosmomentet är genomfartsvägen som är ganska trafikerad och man önskar någon form av farthinder.

I Möcklehult lyfter man grannsamverkan, samordning och goda relationer som viktiga faktorer för trygghet.

Vägar och kommunikationer är en förutsättning för ett bra liv på landsbygden och detta återkommer i både enkätsvaren och i dialogerna på områden som kan förbättras. Här handlar det både om skötsel av våra vägar, att det finns fler cykelvägar och att det sker en utbyggnad av kollektivtrafik. Service är också ett angeläget diskussionsområde och här är det många som har synpunkter och förslag på förbättringar. Även i Hylletofta lyftes vikten av säker trafik och cykelvägar.

Flera har också svarat att Sävsjö har många ”pärlor” som bättre kunde marknadsföras så att fler fick ta del av dessa.

Att få till fler aktiviteter är önskvärt men då behövs också mer ideellt arbete och någon uttryckte att det kan vara svårt att få folk att ställa upp.

När det gäller servicen så efterfrågas stöd och utbildningsinsatser i hur man bildar en förening men också stöttning till befintliga föreningar på olika vis som exempelvis hjälp med vaktmästarsysslor och mentorskap åt sommarjobbare som åker runt och sköter föreningslokaler.

I Hultagård vill man se en bättre samordning av alla aktiviteter som sker på landsbygden i de olika byalagen på kommunens hemsida.

I Möcklehult diskuterar man bättre och samordnade möjlighet till kommunikationer i form av samåkning, lokaltrafik och närtrafik.

Frågan om hur man ser på en utveckling av landsbygden ledde till kreativa diskussioner på landsbygdsdialogerna och i webbenkäten fanns möjlighet att ge egna kommentarer. Det kom många olika förslag på hur man vill se att landsbygden kan utvecklas. Vägar och kommunikationer och service är områden som många brinner för och en del känner också oro för att detta ska försämras. En del vill se ett större engagemang bland lokalbefolkningen och att fler barnfamiljer får möjlighet att bosätta sig på landsbygden. Några pekar på bättre cykelförbindelser och samordning av resor. Att kunna handla mer närodlat, att det finns en bra skola och att olika evenemang kommer ut till landsbygden i högre utsträckning är andra områden som nämns. I Hylletofta finns en stark gemenskap och man engagerar sig tillsammans kring olika arrangemang. Team Hylletoftas traktorrace är ett exempel, Hushållningssällskapets sommarmöte ett annat. Kollektivtrafik, säkrare vägar och cykelvägar är en förutsättning för att landsbygden ska kunna utvecklas.

En utveckling av skypemöten, resfria möten på bygdegårdar, utbildningsmöjligheter och att kunna läsa på distans kan också utvecklas och när det gäller boende så föreslås kollektiva äldreboenden på landet och byggande av lägenheter på landsbygden som skulle kunna främja generationsväxling. Att bygga marklägenheter nämndes även i Hylletofta för att möjliggöra äldre att kunna bo kvar.

Lekytor för barn och hjärtstartare var något som nämndes i Hultagård, även obemannade butiker.

I enkäten fick man ta ställning till om hur det är att driva företag på landsbygden. I den här frågan varierar svaren och 15 personer av de som svarat hade ingen synpunkt alls. Drygt en fjärdedel av de som svarat tycker att det stämmer ganska bra att Sävsjö kommuns landsbygd är en bra plats att driva företag på medan knappt en fjärdedel tycker att det stämmer dåligt.

I den här frågan gavs också möjlighet att lämna kompletterade synpunkter och förklara hur man tänker kring företagandet.

Kommentarer om fördelar

 • Betydligt enklare när en organisation är mindre på en kommunal nivå. Närhet till det mesta.
 • Lätt att få kontakt med kommunens tjänstemän inom olika berörda områden.
 • Bra med bredband, bra service, uppmuntrande med kommun som köper svenskt kött.
 • Många småföretagare och hobbyföretag inom jord- skogsbruk. Även bredband möjliggör arbete hemifrån, även om företaget finns på annan ort eller om du jobbar på konsultbasis.
 • Vi har naturresurser (trä, jordbruk) och vi är pålitliga arbetare. Småskalighet, tillgänglighet på nära plats. Jättebra att vi har gymnasium här. Något vi bör utnyttja i företagsverksamheten vad gäller praktik och utveckling.

Kommentarer som brister

 • Dålig infrastruktur, olidligt dålig mobiltäckning, ofta strömavbrott som gör att telefonen via fibernätet inte fungerar vilket är en stor säkerhetsrisk.
 • Jämför med grannarna på andra sidan länsgränsen, Lammhult, Tolg, Asa, där det finns lanthandel, samordning av skjuts till olika fritidsaktiviteter och ett blommande näringsliv i de små byarna.
 • Kollektivtrafik är bristfällig. Svårt för personal att pendla miljövänligt.
 • Kommunen vill ju att allt ska vara i Sävsjö.
 • Sävsjö är en sårbar kommun som främst kännetecknas av industri som är känslig vid konjunkturer. Kommunen gynnas inte heller av ett gynnsamt geografiskt läge såsom ex. Värnamo. Kommunen är också sårbar eftersom det inte finns tillräckligt med kompetens för att locka nya företag.

Förutom synpunkter och uppmaningar till kommunens politiker och tjänstemän om att jobba vidare med olika frågor kom det också fram flera spännande idéer som vi ka arbeta vidare med. Några exempel;

 • Utveckla Mo-badet med brygga, aktiviteter mm
 • Opera på bio
 • Sävsjöpussel om Sävsjös pärlor
 • Möjlighet att använda bygdegårdarna till kontorsplatser så att man kan arbeta ”hemifrån”. Kan då dela på kontorsutrustning med andra och kan dela fikastunder och gemenskap.
 • Kartläggning av obebodda hus, pynta upp obebodda hus så att de ser lite bättre ut.
 • Fågeltorn som är tillgänglighetsanpassad.
 • Att kunna gå runt sjöarna i kommunen, samarbete med markägarna, mäta upp kilometer, skyltar mm.
 • En gemensam plattform dit man kan vända sig för att få inspiration. Kan tex vara berättelser från olika föreningar, bra idéer på vad man gjort. Så att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt.
 • Viktigt att marknadsföra all verksamhet och smultronställen som finns på landsbygden via de nya informationskanalerna. Nyinflyttade och ungdomar vet inte vad som finns och när saker och ting händer och sker.
 • Säkerhetssamordnare på landsbygden.
 • Digitala hundar som varnar vid inbrottsförsök.
 • Anropsstyrd närtrafik över kommungränserna, taxi till priset som en tågresa.
 • Arrangerade resor till kulturhuset Spira.
 • Webbsända föreläsningar och utbildningar.
 • Stöd och hjälp med att söka bidrag efterfrågades i Hylletofta. Man har ett stort behov av att modernisera och tillgänglighetsanpassa bygdegården men fått avslag från Boverket.
 • Arrangerade bussturer för att lära känna landsbygden bättre och de ”pärlor” som finns.
 • Rusta upp och dra nytta av den gamla järnvägen mot Vetlanda.
 • Allaktivitetsyta i Torset.
 • Kommunicera mellan byalag och vad som händer för ungdomar.
 • Man vill även fortsättningsvis att kommunens ska bjuda in till samtal ute i de olika byarna och småorterna då alla kommuninnevånarna inte är digitala eller har möjlighet att ta sig till Sävsjö.
 • Vi fick också ett förslag på att man skulle flytta ut kommunstyrelsens sammanträden till bygdegårdar så att politikerna kommer ut till landsbygden.

Vi tar del av de synpunkter som har kommit fram och kommer att åtgärda där så är möjligt.

Förslag och idéer kommer vi att bereda och samordna på bästa möjliga sätt beroende på karaktären av förslagen.

Vi hoppas att en del av förslagen kan konkretiseras, en del via orts-och byautvecklingsmedel, andra via föreningsbidrag, byapeng eller andra medel som kommunen har till förfogande.

Vi kommer att återkoppla löpande på kommunens hemsida om vad som händer kring orts- och byautveckling.

På frågan om hur man ser på möjligheterna att vara delaktig och påverka så kan vi utläsa av enkätsvaren att det finns förbättringspotential. Drygt hälften av de som svarat tycker att möjligheterna att påverka är ganska dåligt eller till och med dåligt.

 

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Controller

Marianne Sandberg
0382-153 10

Samordnare besöksnäring/landsbygd

Erik Alm
0382-154 15