Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2022

Ärendelista sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 24 maj 2022 klockan 08:30

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Kommundirektören informerar
 5. Informationsärende - tekniska frågor
 6. Informationsärende - personalstatistik april 2022
 7. Informationsärende - näringslivsfrågor
 8. Informationsärende - sanering av kv Köpmannen, Sockerklara
 9. Informationsärende - samråd med Höglandsförbundet inför budget 2023 med verksamhetsplan 2024–2025
 10. Informationsärende - samråd med Mediacenter Jönköpings län inför fastställande av budget 2023 och verksamhetsplan 2024–2025
 11. Informationsärende - budgivning skogsfastighet
 12. Informationsärende - granskningsrapport besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskola
 13. Informationsärende - uppföljningsgranskning avseende socialnämndens personalförsörjning och arbetsmiljö
 14. Informationsärende - boende för äldre
 15. Informationsärende - teknikcollege Aleholm
 16. Svar på medborgarförslag om gatubelysning längs Dansbanevägen, Vallsjöbaden
 17. Sammanträdesplan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2023
 18. Remiss Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023–2025
 19. Remiss Regional kulturplan 2023–2025 Jönköpings län
 20. Vattnets och Hälsans miljömål, remiss av åtgärdsprogrammet vattnets miljömål 2023–2027
 21. Beslut inför samråd – översiktsplan för Sävsjö kommun
 22. Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till ny översiktsplan, Eksjö kommun
 23. Svar på förslag om tillgänglighetsanpassad lekplats på Eksjöhovgårdsängen
 24. Utbildning för anställda
 25. Medborgarförslag om trafiksituationen i Torset med omnejd
 26. Anmälan av delegationsbeslut
 27. Övriga ärenden
 28. Meddelanden
 29. Budget 2023-2025

  Stefan Gustafsson (KD)
  Ordförande

Mötestider 2022

Beredningssammanträden

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Beslutssammanträden

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 1 november
 • 29 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04