Lyssna på sidan Lyssna

Principer för sponsring

Sävsjö kommun har utarbetat principer som gäller för kommunal sponsring av föreningar och elitidrottare.

Sävsjö kommun stödjer föreningar verksamma inom Sävsjö kommun på en rad olika sätt. Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut bidrag på i storleksordningen 3,5 miljoner kronor, fördelat på dels arrangemangsbidrag och investeringsbidrag till föreningar som gör särskilda satsningar inom något område, dels bidrag till barn- och ungdomsverksamhet fördelat på lokalt aktivitetsbidrag (LOK), hyresbidrag och anläggningsbidrag.

Utöver detta har kommunstyrelsen hjälpt enskilda föreningar med både bidrag och lån vid större och oftast mer akuta investeringar.

Ett tredje sätt som kommunen stödjer föreningslivet är genom att tillhandahålla anläggningar där invånarna kan utöva sin idrott. Förutom gymnastikhallar och motionsspår i samtliga tätorter och finns dessutom ett kommungemensamt fritidscenter med sporthall, fotbollsplaner, friidrottsanläggning och ishall. De föreningar som förlägger sina tävlingar här drar också stor nytta av de personella resurser dessa anläggningar kräver.

I den mån föreningar använder kommunala anläggningar är det självklart att kommunen också ska synas i tävlingssammanhang utan särskild kommunal sponsring.

Tre principer för kommunal sponsring

Under juni 2019 har kommunstyrelsen i Sävsjö kommun fastslagit nedanstående tre principer för kommunal sponsring.

1. Sponsring ges endast till vuxna utövare (seniorer)

Sponsring eller marknadsföring har ett dubbelt syfte. Det handlar om att ge ekonomiskt stöd till en förening eller en enskild idrottare som är särskilt framgångsrik inom sin idrott, men det handlar också om att kommunen ska få något tillbaka för denna insats. Detta något kan beskrivas ”goodwill”, dvs nyttan av att associeras med den framgångsrika idrottaren, men lika viktigt inom ramen för kommunal marknadsföring är att laget eller den enskilda idrottaren ger något tillbaks till den kommunala organisationen. Det kan t ex vara spridning av vår värdegrund, medverkan i skolans undervisning, träningspass för utövare av sporter etc. För att kunna ställa krav på denna typ av motprestation, måste idrottaren vara vuxen i lagens mening och därmed möjlig att ha denna typ av avtalsmässig relation med.

2. Sponsring ges endast till individer och lag på elitnivå

För att komma ifråga för särskilda insatser vad gäller sponsring eller att kommunen på ett särskilt sätt marknadsför sig genom individen eller laget, gäller att individen eller laget utövar sin idrott på elitnivå. Sponsring är därför inget som kan tecknas i fleråriga avtal, utan måste kunna anpassas till hur individen eller laget lyckas med sitt idrottande.

Vad som är elitnivå kan vara svårt att definiera generellt, men som riktmärke gäller följande:

  • En individ som är framgångsrik i en individuell idrott ska befinna sig inom ramen för den internationella eliten. Individen ska synas i olika former av massmedia och sociala medier och dessutom vara medlem i en idrottsförening i Sävsjö kommun.
  • För lag gäller att man ska spela i någon av de högsta divisionerna på nationell nivå. Liksom för individer gäller att man ska synas i olika former av massmedia och social medier. Det bör dessutom av klubbnamnet framgå att föreningen har sin geografiska hemort i Sävsjö kommun.
  • För både individer och lag gäller dessutom att den förening man representerar ska bedriva en aktiv ungdomsverksverksamhet öppen för både pojkar och flickor. Föreningen ska utöver detta också vara med i Riksidrottsförbundet.

3. Föreningen ska i sin verksamhet aktivt spegla kommunens värdegrund

I Sävsjö kommuns värdegrund lyfts alla människor lika värde fram. Vikten av att ge alla möjligheter att utvecklas utifrån sina förmågor, att aktivt motverka diskriminering och annan kränkande behandling och att arbeta för integration är centrala moment i detta. Föreningen ska tydligt markera att man ställer upp på denna värdegrund genom sin verksamhet.

Föreningen har också en plan för och arbetar aktivt med ANDT och jämställdhetsfrågor i tränings-, styrelse- och publikaktiviteter.

Ansökan och beslut om sponsring

Ansökan om sponsring sker via vår e-tjänst, se nedan. Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 april för beslut avseende kommande verksamhetsår.

Kommunen har ensam möjlighet att fastställa både den totala summan för sponsring ett enskilt år och fördelningen mellan individer och lag.

Beslut om sponsring tas av kommunstyrelsen. Det strategiska innehållet i sponsringsavtalet utformas sedan av kommunikationschefen i samråd med respektive förening och elitidrottare.

E-tjänst - Ansökan om sponsring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.