Lyssna på sidan Lyssna

Ekonomiskt bistånd

Du som bor i kommunen och som inte kan försörja dig på annat sätt kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Innan du beviljas ekonomiskt bistånd måste alla andra möjligheter till försörjning ha undersökts. Har du tillgångar (pengar på banken, aktier med mera) eller kapitalvaror, som går lätt att sälja, måste dessa pengar användas först. Är du arbetslös måste du vara redo att arbeta och är skyldig att ta det arbete som du erbjuds.

Socialtjänstlagen reglerar individens rätt till ekonomiskt bistånd i 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen: "Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt... Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv."

Socialtjänsten utreder vid tillfället för din ansökan om du uppfyller kraven för sökt ekonomiskt bistånd. Utredningen består av flera delar. Alla krav måste vara uppfyllda för att du ska bedömas ha rätt till bistånd.

Du måste kunna styrka dina inkomster och sådana utgifter som inte täcks av grundbeloppet, till exempel hyra. När vi fått din ansökan gör vi en kontroll hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi kontrollerar även om du har bil, hos bilregistret.

I din personakt görs anteckningar så länge du ansöker om ekonomiskt bistånd. Dessa har du rätt att läsa. Dessutom förs uppgifter in i socialtjänstens dataregister. Detta får endast användas av personal vid socialtjänsten samt för statistikuppgifter.

Att du får ekonomiskt bistånd och är registrerad hos socialtjänsten är sekretessbelagt. All personal på socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig.

Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd bokar du besökstid hos socialtjänsten via telefon. Telefontid är helgfri måndag-fredag 8.30-9.30 och du ringer 0382-154 60. Övriga besök bokas hos socialsekreterare genom att ringa dem på telefontiden. Har du frågor kan du även nå oss via mejl.

Inför ditt besök hos socialsekreterare angående eventuellt ekonomiskt bistånd, vill vi att du fyller i en särskild blankett. Blanketten skickas hem till dig efter det att du bokat tid och du tar med den vid besöket. Du ska lämna uppgifter på alla inkomster från de tre senaste månaderna.

Detta vill vi dessutom att du har med dig när du kommer:

 • Aktuella hyresavier (både inbetalningsdel och specificerad del).
 • Kopia på hyreskontraktet.
 • Kopia på arbetsförmedlingens handlingsplan om du är arbetslös.
 • Kopia av slutskattsedel.
 • Kopia av deklaration.
 • Eventuella räkningar och kvitton på aktuella utgifter.

Övriga uppgifter som behöver lämnas kan tillkomma. Vid besöket ska du ha med dig legitimation.

Har du någon form av inkomst tas den summan bort från det ekonomiska biståndet. Det gäller till exempel dessa inkomster:

 • lön
 • föräldrapenning
 • etableringsersättning
 • pension
 • A-kassa
 • skatteåterbäring
 • utbildningsbidrag
 • barnbidrag/flerbarnstillägg
 • underhållsstöd
 • bostadsbidrag
 • sjukpenning
 • sjuk-/aktivitetsersättning
 • studiebidrag
 • studiestöd
 • ränteinkomster.

Detta ska det ekonomiska biståndet räcka till:

 • Livsmedel och övriga hushållsutgifter.
 • Hälsa och hygien.
 • Kläder, skor, normala kostnader för fritid och rekreation.
 • Hemförsäkring.
 • Telefonräkningar och TV-avgifter.
 • Tidningar.

Du kan dessutom få ekonomiskt bistånd till hyra, elkostnader, sjukvård och en del andra utgifter. Detta kan du diskutera med socialsekreterare på socialtjänsten.

Om din ansökan om ekonomiskt bistånd beviljas, betalas inte pengarna ut direkt vid besöket. De skickas via bankkonto och det tar cirka 1-2 vardagar innan de når dig.

En ansökan om ekonomiskt bistånd kan leda till att du får bifall till det du har begärt eller att du får avslag. Med bifall menas att din ansökan blivit beviljad, avslag betyder att ansökan inte blivit beviljad.

Är du missnöjd över vårt beslut kan beslutet överklagas. Hur du överklagar framgår av det beslut du kommer att få.

Socialnämnden har rätt att återkräva ekonomiskt bistånd under vissa förutsättningar. Det gäller bland annat om det ekonomiska biståndet utgjort ett förskott på en förmån eller ersättning och ska då ske i överenskommelse med den enskilde. Återkrav på ekonomiskt bistånd kan också göras om den enskilde har fått för mycket bistånd eller på oriktiga grunder.
Information om övriga regler runt återkrav av ekonomiskt bistånd ges av kommunens socialsekreterare.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd är du skyldig att lämna uppgifter som är riktiga och sanningsenliga. Om du lämnar falska uppgifter i din ansökan eller inte anmäler förändringar som kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd, kan du bli skyldig att betala tillbaka bidrag till socialnämnden. Kommunen är enligt lag skyldig att polisanmäla alla fall av misstänkt bidragsbrott.  

Kontakt

För besök hos socialförvaltningen, är du välkommen till Villagatan 12 i Sävsjö.

Öppettider för receptionen på Villagatan 12

Vardagar klockan 08.30 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00

Telefontider för handläggare

Handläggare på barn- och unga, ekonomiskt bistånd och myndighet vuxen har telefontid vardagar klockan 08.30 - 09.30.

Telefontider för biståndshandläggare inom äldreomsorg

Måndag till fredag klockan 08.00 - 09.30.

0382-154 66, 0382-154 28, 0382-154 32

Besöksadress

Villagatan 12
576 36 Sävsjö.

Postadress

Socialförvaltningen
576 80 Sävsjö

Vid akuta situationer

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret
112.