Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplaner

Inom tätorter och ibland även utanför dessa, krävs att kommunen upprättar detaljplaner. Detaljplaner beskriver vilka regler som gäller inom området för byggnation och markanvändning.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som ger enskilda och myndigheter rätt att bygga i enlighet med detaljplanebestämmelser. Detaljplanens bestämmelser reglerar vad som ska vara park och gata, vilken mark som får bebyggas, hur höga husen får vara, hur stor del av fastigheten som får bebyggas med mera. En detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Mer information om detaljplanering och om processen att ta fram en detaljplan hittar du via länkarna som finns nederst på sidan.

Efter att detaljplanen fått laga kraft går den inte att överklaga och planen kan börja genomföras. När en detaljplan har fått laga kraft, kan du ta del av dessa här.

Det finns många detaljplaner som gäller för olika delar av kommunen. Du hittar samtliga gällande planer via kartan nedan. Zooma och panorera med musen och klicka på önskat grönmarkerat område för mer information. Scrolla i popup-rutan för mer information. För att öppna planhandlingarna, plankarta och planbeskrivning klicka på länkarna.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Här hittar du de detaljplaner som kommunen jobbar med att ta fram.

Karta över pågående detaljplaner

I kartan nedan finns alla pågående planer redovisade, från förarbetet med att ta fram ett planförslag tills att detta antas och därefter vinner laga kraft. Zooma och panorera med musen till önskat planområde. För mer information klicka på området. Observera att planområdesgränserna endast är preliminära och kan komma att förändras under planprocessens gång.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Möjlighet att lämna synpunkter

Alla detaljplaner har tillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Dessa syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan. När politikerna tagit beslut om samråd eller granskning skickar planhandläggaren planförslaget för yttrande till myndigheter, organisationer och berörda. Det görs också offentligt här på sidan. Normalt finns planförslaget utställt under en period på tre till fyra veckor.


 • Områdesbestämmelser för EKSJÖHOVGÅRD 7:4 med flera
  Huvuddrag
  Planområdet finns utanför Sävsjö tätort, och avser riksintresset Eksjöhovgård med omgivande kulturlandskap. Totalt omfattas en yta på närmare 85 hektar, varav 16 utgörs av Eksjöhovgårdssjön.
  Områdesbestämmelserna har sin bakgrund i att herrgården eventuellt kan säljas eller hyras ut till privata aktörer. Bebyggelsen måste därför få ett bättre skydd, för att motverka förvanskning till följd av olämpliga byggåtgärder. Bestämmelserna täcker ett större område, för att innefatta kulturmiljön till sin helhet, utöver de enstaka byggnaderna. Planområdet överlappar med jordbruksmark och friluftsområden, som behöver regleras med hänsyn till kulturskyddet.Mer om områdesbestämmelser, och vad begreppet avser, kan du läsa om här Öppnas i nytt fönster..

  Syfte
  Områdesbestämmelserna avser att säkerställa ett långsiktigt skydd av kulturmiljön vid Eksjöhovgård med omnejd, utifrån översiktsplanens intentioner.

  Synpunkter
  Samrådet pågår från och med den 31 maj 2024 till och med den 12 augusti 2024. Du kan skicka dina synpunkter till någon av de följande adresserna:
  Samhällsbyggnadsenheten
  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö
  Mejl: sambygg@savsjo.se

  Planhandlingar
  Plankarta Pdf, 681.1 kB, öppnas i nytt fönster.
  Planbeskrivning Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.
  Kommunstyrelsens beslut om samråd Pdf, 116.9 kB, öppnas i nytt fönster.

  Vidare process
  Områdesbestämmelserna handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).
  Planhandlingarna kan justeras vid ett senare tillfälle, utifrån de synpunkter som lämnats in under samrådstiden. Det reviderade planförslaget kommer därefter att ställas ut på granskning. Erhållna synpunkter från både samråd- och granskningsskedet, kommer att redovisas i ett granskningsutlåtande. Dokumentet ska göras tillgängligt inför antagande av områdesbestämmelserna.

  Kontakt
  Upplysningar lämnas av Malin Markkanen, ansvarig planhandläggare.
  Telefon: 0382-154 18 • Detaljplan för Rörvik 1:89 med flera (Pulverfabriken)

  Huvuddrag
  Planområdet ligger i centrala Rörvik och omfattar ungefär 4 500 kvadratmeter. Den 7 november 2023 beslutade Kommunstyrelsen att uppdra Utvecklingsavdelningen att påbörja en ny detaljplan för attraktiva bostäder i strandnära läge.Platsen har varit planlagd för småindustriändamål enligt byggnadsplan från 1958. Det har huserat ett möbelsnickeri på platsen från 1947 fram till 1990-talet. Senaste verksamheten har varit förpackning av tvättmedel och sedan 2015 när kommunens industribolag köpte fastigheterna, har industribyggnaden stått tom.Med det centrala läget och kommunens investering av en ny grundskola för F-9, finns det incitament att möjliggöra för attraktiva strandnära bostadstomter i Rörvik.

  Syfte
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål och i bottenvåningen även för centrumändamål. Omgivande kvartersstruktur består av såväl stora industribyggnader som fristående småhus. Styrande egenskaper i detaljplanen bygger på reglering av byggrätten gällande byggnadsvolym och placering för att bevara områdets strukturella karaktär.

  Synpunkter
  Samrådstiden är från den 30 maj 2024 till och med den 4 juli 2024.Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadsenheten, Odengatan 55, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senaste den 4 juli 2024. Det är av vikt att synpunkter inkommer med namn, adress eller fastighetsbeteckning för återkoppling i kommande skeenden.

  Planhandlingar
  Plankarta Pdf, 317.1 kB, öppnas i nytt fönster.
  Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
  KS beslut om planuppdrag Pdf, 212.1 kB, öppnas i nytt fönster.
  KS beslut om samråd Pdf, 222.7 kB, öppnas i nytt fönster.

  Planeringsunderlag
  Checklista undersökning om betydande miljöpåverkan 5 april 2024 Pdf, 559.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  Översiktlig markundersökning, Ragn-Sells Miljökonsult AB 12 januari 2015 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
  Översiktlig miljöteknisk markundsökning, Vatten och Samhällsteknik AB 26 april 2024 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

  Vidare process
  Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Standardförfarandet innebär att planförslaget sänds ut på samråd. Synpunkter som kommer in under samrådstiden ligger till grund för ett reviderat förslag. Det reviderade förslaget utgör granskningshandlingar vilka efter underrättelse sänds ut på granskning. Granskningsskedet är sista möjligheten för berörda att lämna synpunkter. Synpunkterna sammanställs i ett granskningsutlåtande. Sker sedan inga större förändringar i planhandlingarna prövas detaljplanen för antagande.

  Kontakt
  Upplysningar lämnas av samhällsplanerare, Emanuel Johansson.Du kan kontakta samhällsplanerare genom att ringa 0382-154 14.


Planprocessen

En detaljplan tas fram i en demokratisk process som regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Under processen utreds om den föreslagna användning av mark och vatten är lämplig. Planprocessen tar i normalfall minst ett år tills planen kan bli antagen.

Nedan beskrivs i enkelhet hur en detaljplan tas fram.

Steg 1: Detaljplaneuppdrag

Kommunstyrelsen ger Utvecklingsavdelningen i uppdrag att en detaljplan ska arbetas fram.

Steg 2: Undersökning av betydande miljöpåverkan

Planhandläggare gör en undersökning för att avgöra om förslaget har en betydande miljöpåverkan och är av betydande intresse för allmänheten. Bedömningen avgör även vilken typ av planförfarande som kommer tillämpas.

Standard eller utökat planförfarande

Standardförfarande används om förslaget till detaljplan inte är av betydande intresse för allmänheten eller av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Förslaget ska också vara förenligt med översiktsplanen. När något av dessa kriterier inte uppfylls ska ett utökat förfarande tillämpas. Nedan beskrivs processen utifrån ett utökat förfarande.

Steg 3: Samråd och samrådsredogörelse

Samrådshandlingar tas fram och sänds till bland annat berörda fastighetsägare, hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och sammanslutningar som har väsentligt intresse av förslaget. Annonsering sker i lokal dagstidning. Förslaget ställs ut i offentliga lokaler och finns tillgängliga på kommunens webbplats. I vissa fall anordnas informations- och samrådsmöte.

De synpunkter som framförts skriftligt sammanställs i en samrådsredogörelse. Granskningshandlingar tas fram med utgångspunkt från redogörelsen.

Steg 3: Granskning och granskningsutlåtande

Det nya förslaget ställs efter beslut i kommunstyrelsen ut igen för granskning. Annonsering sker i lokal dagstidning. Berörda fastighetsägare med flera underrättas per brev. Synpunkter som kommer in, redovisas i ett granskningsutlåtande som efter granskningstiden skickas till dem som framfört skriftliga anmärkningar och som inte blivit tillgodosedda. Antagandehandlingar tas fram i enlighet med utlåtandet.

Steg 4: Antagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige. Om ingen överklagar antagandebeslutet får detaljplanen laga kraft tre veckor från det att beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Se aktuella tillkännagivanden på kommunens anslagstavla. Öppnas i nytt fönster.

Steg 5: Laga kraft

En kungörelse att planen fått laga kraft publiceras på kommunens anslagstavla. I och med det underrättas de som kan ha rätt till ersättning på grund av planens genomförande. Laga-kraftvunnen detaljplan annonseras i lokaltidningen.

Kontakt

Samhällsbyggnadschef

Emma Nordstrand
0382-15413