Lyssna på sidan Lyssna

Budgetöverenskommelsen har överlämnats till kommunfullmäktige

Publicerad:

Förslag till budget för 2025 med utblick 2026–2027 är nu lämnad tillsammans med fokusområden för 2025. Här kan du ta del av inledningen på budgetöverenskommelsen.

tre personer i Vallsjösalen

Bildtext: Budgetöverenskommelsen signeras av (från vänster) Christer Sandström (C), Therese Petersson (KD) samt Göran Hälls (S).

I ett för Sävsjö kommun ovanligt kärvt ekonomiskt läge har den styrande majoriteten, bestående av samverkanspartierna Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet, gjort följande överenskommelse om budget inför 2025. Överenskommelsen utgår ifrån att ett önskvärt ekonomiskt resultat för kommunen bör ligga på minst cirka 10 miljoner kronor. Detta för att kunna hantera oförutsedda händelser och finansiera investeringar.

Säkerhetsläget, med ett krig i Europa och den demografiska utvecklingen, fortsätter ställa krav på kommunens verksamheter. Därtill ses kvardröjande effekter av inflation, räntenivåer och lågkonjunktur. Den för kommunen viktiga trähusbranschen har drabbats särskilt hårt och arbetslösheten är fortsatt hög. Osäkerhet föreligger kring ytterligare statliga satsningar på kommunerna. Allt detta får konsekvenser för den kommunala ekonomin. Det finns samtidigt signaler om att den ekonomiska vändningen närmar sig, inte minst eftersom Riksbanken nu har börjat sänka styrräntan, vilket ger hopp om att företagen i kommunen får ny fart.

I förslaget till budget ingår en bibehållen skattesats med 21,92 kronor. Förslaget utgår ifrån att kommunens invånarantal är oförändrat i jämförelse med 2024, vilket innebär cirka 11 660 invånare. I förslaget finns både ambitionen att ge nämnderna erforderliga resurser för en fortsatt verksamhet med god kvalitet och att göra satsningar som på sikt skapar tillväxt i kommunen. Därför görs bedömningen att det också finns möjlighet till befolkningsökning efter 2025. Budgetförslaget utgår från att kommunen har ekonomiska resurser på drygt 901 miljoner kronor år 2025. Kommunens taxor uppräknas som utgångspunkt enligt index. Verksamheternas
kostnader är beräknande till totalt cirka 891 miljoner kronor. Det beräknade resultatet hamnar på 10,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,1 procent av intäkterna.

Driftbudget

Totalt innehåller driftbudgeten nya satsningar på över 26 miljoner kronor. Det ska dessutom noteras att många tidigare satsningar på bland annat äldreomsorg, barn och elever i behov av särskilt stöd samt civilt försvar och beredskap ligger kvar.

Socialnämnden och äldreomsorg

Den nämnd som får den enskilt största satsningen 2025 är socialnämnden. Äldreomsorgen förstärks med 10 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsområdet får ett tillskott med 2 miljoner kronor där fokus ska vara det förebyggande arbetet och rehabilitering. Det bedöms samtidigt finnas möjligheter till effektiviseringar inom socialförvaltningen genom bland annat digitalisering, ändrat arbete med försörjningsstöd samt ökad frisknärvaro. Nämnden ges redan 2024 resurser för att utreda orsakerna till de höga kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen, med kravet att dessa ska minska under 2025.

Kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden erhåller en budgetförstärkning på 800 000 kronor som bland annat ska gå till hälsoarbete riktat mot målgruppen äldre. Vi ser detta som en viktig förebyggande insats som på sikt ska bidra till minskade kostnader inom omsorgen för denna målgrupp.

Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden erhåller 3 miljoner kronor för en fortsatt satsning på barn och elever i behov av särskilt stöd. Ambitionen är att öka andelen pedagoger ytterligare, för att ge barn och elever goda förutsättningar att lämna grundskolan med godkända resultat. Därtill sker en förstärkning av nämndens jobbskapande insatser, vilket är av särskild vikt utifrån den höga arbetslösheten. Samtidigt ställs krav på nämnden att vidta åtgärder för att minska kommunens kostnader för sin gymnasieskola.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får också medel för att kunna satsa på så kallade skolsociala team. På så sätt kan också medel från Skolverket och Socialstyrelsen erhållas för ytterligare insatser inom detta område.

Tillväxt och tillsyn

Myndighetsnämnden får ett tillskott på 1 200 000 kronor för att kunna fortsätta och förstärka arbetet med ”Tillväxt & Tillsyn”. Nämndens verksamhet har stor betydelse för attraktiviteten och tillväxtarbetet genom både tillståndsgivning och tillsyn. På tillsynssidan handlar det framför allt om att kommunen vill ta sitt ansvar för att inte mindre seriösa fastighetsägare ska kunna hyra ut lägenheter som inte motsvarar lagstiftningens krav. Det handlar också om att säkerställa att inte tomma industrilokaler kan utnyttjas för annan verksamhet än den är avsedd för.

Resursförstärkningen bedöms samtidigt leda till ökade intäkter genom avgifter. Kommunledningskontorets budget förstärks med 700 000 kronor för att, som en konsekvens av den nya översiktsplanen, förstärka arbetet med nya detaljplaner både för bostäder och industri. Genom detta lägger vi grunden för en fortsatt tillväxt inom kommunen både vad gäller befolkning och industrietableringar.

Attraktivitet och levande landsbygd

Vi kommer också satsa medel under 2025 för att öka kommunens attraktivitet. En del kommer handla om att förstärka kommunens platsvarumärke. En mer konkret insats är att vi satsar 1 miljon kronor på att tillgängliggöra tågförbindelser för fler, bland annat boende i Rörvik med omnejd, genom anslutningsbuss till en hållplats längs stambanan. På så sätt underlättas pendlande till arbete eller studier i exempelvis Växjö, Nässjö eller Jönköping. Detta är även en viktig landsbygdssatsning som läggs till raden av kommunens befintliga satsningar för en levande landsbygd, däribland på bredband, byapeng, gårdsbelysning och enskilda vägar.

Kommunövergripande – ständiga förbättringar, personal och samverkan

Vid sidan om mer nämndspecifika satsningar vill vi också göra satsningar riktat mot hela den kommunala organisationen. Medel ges för en tjänst med syftet att stärka medarbetarskapet, utbilda och från ett underifrånperspektiv arbeta strukturerat med ständiga förbättringar och effektiviseringar. Därtill avsätter vi 2 miljoner kronor till konkreta personalbefrämjande åtgärder. Hälften av dessa medel ska användas till ett dubblerat friskvårdsbidrag. Den andra hälften ska användas till arbete med förebyggande hälsa och ökad frisknärvaro genom företagshälsovården, särskilt riktat dit behoven är som störst, såsom socialförvaltningen. Gratis kaffe ska erbjudas alla kommunanställda och respektive enhet får i uppdrag att hantera eventuella tillkommande kostnader för detta inom befintlig ram.

För att stärka en kommunövergripande samverkan riktat mot framför allt barn och unga som på olika sätt är i behov av särskilda insatser kommer vi avsätta medel för en social hållbarhetssamordnare. Denna person kommer få ett särskilt uppdrag att se över hur kommunen genom en förvaltningsövergripande samverkan kan erbjuda ännu effektivare insatser för denna målgrupp. En del i uppdraget handlar också om att bevaka möjligheten till extern finansiering inom detta område. Satsningen ska ses som ett komplement till arbetet med ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Kommunövergripande effektiviseringar ska samtidigt genomföras. Flera av dessa har ett hållbarhetsperspektiv, exempelvis återanvändning, ändrade arbetsresemönster och energibesparing. Därtill finns möjligheter till effektivisering genom ständiga förbättringar, digitalisering och försäljning av kommunala fastigheter samt inom upphandlingsområdet.

Investeringsbudget

Budgeten innehåller också förslag på investeringar under 2025 på sammanlagt cirka 112 miljoner kronor. Trots det kärva ekonomiska läget är det viktigt att tänka långsiktigt och framåtsyftande. Det finns också ekonomiska skäl för kommunen att hålla uppe investeringstakten i en sviktande konjunktur. Investeringar prioriteras utifrån om de bidrar till eller är en förutsättning för tillväxt samt om de på sikt kan innebära minskade kostnader eller begränsade kostnadsökningar.

Den nya stora investeringen 2025 är en ny förskola i Vrigstad. Vi avsätter också medel för ett förstärkt underhåll av befintliga lokaler, vilket bland annat kommer innebära att Stockaryds skola renoveras. Satsningen på asfaltering utökas kommande år. För renovering och utbyte av broar, inte minst längs enskilda vägar, tillskjuts ytterligare medel. Byte till LED-belysning ska ske snabbare. Resurser finns för färdigställandet av Ringgården. Slutligen avsätts medel med för en ny centrummiljö i Sävsjö tätort och för industrimark i både Vrigstad och Stockaryd.

Fokusområden

Följande fyra fokusområden, som gäller för 2024, föreslås fastställas även för 2025.

  • Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad
  • Barn- och ungas välmående
  • Framtida kompetensförsörjning
  • Hållbarhet

Slutord

Vi vill, genom våra satsningar, bygga för framtiden. Sävsjö kommun ska kunna växa – både vad gäller befolkning, men också näringsliv – och hela kommunen ska leva. Vi vill fortsätta satsa för att ha kommunala kärnverksamheter med hög kvalitet, i alltifrån skola till omsorgerna. Kommunala verksamheter ska arbeta förebyggande och samtidigt ge hjälp och stöd till de som av olika skäl har ett sådant behov. Vi vill också ta krafttag för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare där vi månar om medarbetarna.